Шәхси мәгълүматны эшкәртергә ризалык.

Мин, 2006 елның 27 июлендә кабул ителгән 152-ФЗ номерлы “Шәхси мәгълүмат турында” Федераль закон таләпләре буенча, минем шәхси мәгълүмат, шул исәптән исем, фамилия, әтиемнең исеме, адрес, телефон номеры, электрон почта (е-mail) адресы, шулай ук мин биргән башка мәгълүмат Казан шәһәре муниципаль берәмлегенең Башкарма комитеты бүлекчәләре, аның карамагындагы ведомстволар һәм башка оешмалар тарафыннан эшкәртеләчәге белән таныш.

Шуның белән бергә минем шәхси мәгълүматымны эшкәртергә һәм түбәндәге гамәлләрне башкарырга ризалык бирәм: җыю, системалаштыру, туплау, саклау, аныклау (яңарту, үзгәртү), куллану, затсызландыру, шулай ук мөрәҗәгатемә җавап әзерләү һәм җибәрү максатында РФ гамәлдәге законнары тарафыннан каралган автоматлаштырылмаган һәм автоматлаштырылган ысуллар белән башка гамәлләр башкару.

Әлеге ризалык kgoc.pr@tatar.ru электрон адресына тиешле хәбәр җибәреп, аннан баш тартканчы, гамәлдә булачак.

Казан шәһәре Башкарма комитетында шәхси мәгълүматларны эшкәртү сәясәте.